Giấy Lao Động Việt Nam Cho Người Nước Ngoài

Hộ chiếu của người nước ngoài sắp hết hạn thì có xin được giấy phép lao động không?

Hộ chiếu sắp hết hạn nhưng người nước ngoài không có điều kiện để làm hộ chiếu mới thì có thể sử dụng hộ chiếu cũ để xin giấy phép lao động với thời hạn 2 năm theo luật quy định, sau đó người nước ngoài có thể làm hồ sơ để cấp đổi lại giấy phép lao động theo hộ chiếu mới.

Giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài có thời hạn tối đa là bao nhiêu năm?

Theo quy định của Điều 173 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013 thì “Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm”. Hết thời hạn 2 năm người lao động nước ngoài có thể được gia hạn giấy phép lao động với thời hạn tối đa tương tự.

Người nước ngoài chưa vào Việt Nam thì có xin được giấy phép lao động không?

Người nước ngoài ký kết hợp đồng lao động với các công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam thì trong thời hạn 1 tháng trước khi người nước ngoài chính thức làm việc thì đơn vị sử dụng lao động nước ngoài phải tiến hành xin giấy phép lao động cho người nước ngoài đó. Như vậy đối với trường hợp người nước ngoài chưa vào Việt Nam thì đơn vị sử dụng lao động vẫn co thể tiến hành xin giấy phép lao động cho người nước ngoài trước khi họ vào Việt Nam làm việc.

Người nước ngoài có bằng đại học nhưng không có xác nhận kinh nghiệm làm việc thì có xin được giấy phép lao động không?

Theo nghị định mới của chính phủ (11/2016/QĐ-CP) thành phần hộ sơ xin cấp giấy phép lao động sẽ phụ thuộc vị trí công việc mà người nước ngoài sẽ đảm nhận ở Việt Nam. Theo nghị định mới vị trí công việc được chia thành 3 nhóm chính như sau:

  • Nhóm nhà quản lý: bắt buộc phải có giấy xác nhận kinh nghiệm ở vị trí quản lý
  • Nhóm chuyên gia: bắt buộc phải có bằng đại học và xác nhận ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Nhóm lao động kỹ thuật: bắt buộc phải được đào tao chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Như vậy theo nghị định mới thì người nước ngoài có bằng đại học nhưng không có xác nhận kinh nghiệm sẽ không xin được giấy phép lao động tại Việt Nam.

Những thắc mắc về lý lịch tư pháp Việt Nam và nước ngoài liên quan đến việc xin giấy phép lao động cho người nước ngoài?

Khi tiến hành xin giấy phép lao động cho người nước ngoài thì ngoài các giấy tờ quan trọng như bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm thì lý lịch tư pháp cũng bắt buộc phải có. Theo nghị định mới thì trường hợp người nước ngoài chưa vào Việt Nam khi xin giấy phép lao động chỉ cần lý lịch tư pháp do nước ngoài cấp. Đối với trường hợp người nước ngoài đã cứ trú ở Việt Nam thì chỉ cần lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

Những điều kiện cần thiết để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài?

Theo nghị định mới của chính phủ (11/2016/QĐ-CP) thành phần hộ sơ xin cấp giấy phép lao động sẽ phụ thuộc vị trí công việc mà người nước ngoài sẽ đảm nhận ở Việt Nam. Theo nghị định mới vị trí công việc được chia thành 3 nhóm chính như sau:

  • Nhóm nhà quản lý: bắt buộc phải có giấy xác nhận kinh nghiệm ở vị trí quản lý
  • Nhóm chuyên gia: bắt buộc phải có bằng đại học và xác nhận ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Nhóm lao động kỹ thuật: bắt buộc phải được đào tao chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Như vậy theo nghị định mới thì để xin được giấy phép lao động thì đòi hỏi người nước ngoài phải có cả bằng cấp lẫn giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc.

Người nước ngoài không có bằng đại học thì có xin được giấy phép lao động không?

Theo nghị định mới của chính phủ (11/2016/QĐ-CP) quy định về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

  • Đối với vị trí nhà quản lý: nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có quyền ký kết các giấy tờ, giao dịch của công ty. Khi xin giấy phép lao động bắt buộc phải có giấy xác nhận kinh nghiệm ở vị trí quản lý mà không bắt buộc phải có bằng đại học
  • Đối với vị trí chuyên gia: bắt buộc phải có bằng đại học trở lên và có xác nhận kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
  • Đối với vị trí lao động kỹ thuật: bắt buộc phải có ít nhất 1 năm đào tạo trong chuyên nghành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

.
.
.
.